Vi fortsätter växa i Luleå

15 mar, 2023

Vi ser ljust på framtiden och fortsätter vår expansion.
Vi planerar därför att ansöka om tillstånd enligt 9 kap. Miljöbalken (SFS 1998:808) för vår verksamhet i Luleå.
I dagsläget klassas verksamheten som en anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet.
Vi räknar dock med ökade avfallsmängder och bedömer då att gränsen till att bli en tillståndspliktig verksamhet kommer att överskridas.

Den som önskar ytterligare information eller vill lämna synpunkter på den planerade ansökan, kan göra det till Ola Mannberg, Cronimet Norr AB på telefon 070-388 98 80, e-post ola@cronimetnorr.se eller till Sandra Svensson Mitta AB på telefon 070- 675 04 10, e-post sandra.svensson@mitta.se, senast den 5:e april 2023. Ett samrådsunderlag har tagits fram som ger en mer ingående beskrivning. Samrådsunderlaget kan beställas av ovanstående.

 

Kontakta oss