Integritetspolicy

GDPR

Integritetsinformation

1. Information om hantering av personuppgifter
Företagen värnar om din personliga integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss är det viktigt att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dem.
I denna integritetsinformation, som gäller för alla företagens kunder, ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter.
Företagen behandlar dina personuppgifter med stöd av EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Vidare hanterar vi personuppgifter för att kunna ingå och hantera avtal med våra kunder samt personuppgifter tillhörande personer som är företrädare för våra kunder. Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att företagen har en rättslig skyldighet till det, exempelvis personuppgifter på fakturor till följd av bokföringsskyldighet.
Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men om så inte sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna hjälpa dig som kund med exempelvis fullfölja avtal, fakturering och utbetalningar.
Företagen arbetar löpande med integritetsfrågor och vi kan därför komma att uppdatera denna integritetsinformation. Du hittar den senaste versionen på denna sida.

2. Ansvar för dina personuppgifter
Personuppgiftsansvarig är Cronimet Norr AB, org. nr. 556659-9048, adress; Lidvägen 2, 931 76 Skellefteå.
Cronimet Norr AB: kontaktperson för dataskyddsuppgifter är Ola Mannberg och nås på 070 – 388 98 80 och ola@cronimetnorr.se.

3. Vilka uppgifter?
De uppgifter företagen samlar in och behandlar är bland annat namn, personnummer, adress, mejladress, kontaktuppgifter och andra uppgifter som behövs för att ditt ärende ska kunna hanteras hos oss på företagen.

4. Ändamål med behandlingen av dina personuppgifter
När du har lämnat personuppgifter till oss på företagen, använder vi dessa uppgifter för att utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att det är nödvändigt för fullgörandet av ett avtal, en rättslig förpliktelse eller lämnat samtycke.
Företagen kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då det särskilt överenskommits mellan företaget och dig, då det inom ramen för ett uppdrag är nödvändigt för att kunna tillvarata dina rättigheter, om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar och myndigheter om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Vi bryr oss om din personliga information och vill därför informera om att vi samlar in dina personuppgifter för att kunna erbjuda våra tjänster enligt dina önskemål och behov. Dina personuppgifter bevaras inte under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och lagras i maximalt två år efter avslutad tjänst, affär eller avtal.
Kontakta oss på för att återkalla ditt samtycke eller för att uppdatera de uppgifter som finns registrerade om dig.

5. Dina rättigheter
Du har rätt att kostnadsfritt begära information från företagen om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. För att lämna in en begäran enligt den registrerades rättigheter kan du kontakta oss på gdpr@mail.se. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

6. Klagomål till tillsynsmyndighet
Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter. Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakta oss